Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Legislație generală

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
 • HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
 • H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
 • Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 • O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • H.G. nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
 • H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanța nr. 27/ 2002 privind reglememtarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern;
 • O. G. nr.37/29.01.2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr. 672/2004 cu dispozițiile referitoare la auditul financiar;
 • H.G. nr. 1086/2013 - Norme generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea contabilității nr.82/24 decembrie 1991 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 • Ordinul nr. 1792/2002 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 • Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Ordin nr. 509/14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărărea de Guvern nr. 1037/12.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • Ordin nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 • Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.